1.1. EKSTENZIVNI ŠARANSKI RIBNJACI

Prvi način kontrolisanog gajenja ribe jeste ekstenzivan uzgoj. Sama reč ekstenzivan znači razređeno, razvučeno i ima suprotno značenje od intenzivno. U suštini ekstenzivno gajenje predstavlja gajenje male količine ribe na velikoj proizvodnoj površini. Međutim i pored retkog nasada i niske proizvodnje, sprovode se sve agrotehnološke mere u procesu proizvodnje ribe. Pre svega, pomenuti ribnjak mora da ima sve elemente koje ga čine ribnjakom. Tu spadaju upust vode, prosečna dubina vodenog bazena od 1,3 do 1,8 m, ograničen nasipom koji sprečava gubitak vode i ispust. Dno bazena treba tako da je nivelisano, da je blago nagnuto ka ispustu i kad se voda prazni iz jezera, da sva ode i da se riba lako izlovi, a ribnjak zasuši. Zasušen i izmrzao ribnjak preko zime, u proleće se kreči, tanjira i puni vodom.

Prilikom punjenja vrši se đubrenje vode, najbolje kombinacija pola-pola veštačko đubrivo (NPK) i goveđi zreli stajnjak. Određena količina stajnjaka se ubacuje u bure, zalije vodom i dobro izmeša i zatim se izvlači oceđena voda. Određena količina veštačkog gnojiva dobro se rastopi u ocednoj vodi i ravnomerno baca po površini uz obalu ili na dovodu vode. Postupak treba ponavljati svaki dan ili svaki drugi, sve dok voda ne dobije zdravu, zelenkastu boju, što je posledica razvoja fitoplanktona. Dobro razvijena struktura fitoplanktona omogućava dobar razvoj zooplanktona, koji se hrani fitoplanktonom. A zooplankton je hranidbena osnova za nasađenu mlađ. U tom periodu, treba pažljivo nasađivati ribu, u gustini od oko 100-150 glava/ha. Može se nasaditi i određeni procenat pratećih vrsta (amur, tolstolobik, štuka, som, smuđ), ali ne treba preterivati u količini i grabljivci moraju biti manji od gajenog šarana.

U toku sezone gajenja, ribnjak se povremeno đubri i održava zdrava zelena boja. Riba se hrani iz prirodnih izvora u jezeru, eventualno se povremeno bacaju u malim količinama žitarice. Riba u ovom sistemu, da bi bilo rentabilno, mora da se gaji na velikim površinama, na preko 100 ha. Uglavnom se ne koriste uređaji za aeraciju, samo iznimno i to u manjem intenzitetu.

Ovo je interesantan i jeftin način gajenja, riba je zdrava i izuzetno kvalitetna. Međutim, zbog malih prinosa po ha, ne mogu se postići visoki prihodi. Problem su velike površine, koje se moraju održavati i čuvati od štetočina i krađa, a to traži angažovanje radne snage u istom obimu kao kad imamo ribnjak sa intenzivnijom proizvodnjom. Taj nivo gajenja najčešće se javlja kao iznuđeno rešenje kod ribnjaka koji su u finansijskoj krizi. Zbog nastalih dugovanja i nemogućnosti da se dobije hranivo za narednu sezonu, ribnjaci su prinuđeni da započnu nisko intenzivnu proizvodnju i bar donekle održe poslovanje, do boljih vremena.

Ekstenzivan način može da se sprovodi i na manjim površinama, npr. ribolovno komercijalnim jezerima, gde je namerno nasađeno više ribe, ali se mnogo ne hrani zbog održavanja kvaliteta vode i zbog postizanja agresivnosti riba da aktivno traži hranu i uzima bačene mamce u vodu od strane ribolovaca.

U svakom slučaju, ekstenzivan način gajenja je delimično interesantan, jer omogućava ribnjacima da premoste finansijsku krizu, jer je jeftina proizvodnja. I takođe može biti interesantno razmišljanje u pravcu organskog gajenja ribe. Tako gajena riba je izuzetno zdrava, ali bi morala imati mnogo višu cenu od sadašnje, da bi se pokrili proizvodni troškovi i troškovi sertifikacije (licenciranja) organske proizvodnje.

Za više informacija i saveta o ovoj proizvodnji, kontaktirajte nas na e-mail: ribarstvo.info@yahoo.com