1. Šaransko ribarstvo

1.7. ŠTA TREBA ZNATI PRILIKOM IZGRADNJE ŠARANSKIH RIBNJAKA

Prilikom izgradnje ribnjaka bez obzira na veličinu i namenu (mini, ukrasni, tovni ribnjaci, visoko-intenzivni ribnjaci, ribolovni reviri), treba povesti računa o mnogim faktorima, da investicija ne bi postala promašena investicija. Pre svega treba obratiti pažnju na lokaciju. Šaranski ribnjaci se mogu podići na različitim vodonepropusnim i slabopropusnim terenima. Široke su varijante mogućnosti (razne poljoprivredne površine, …

1.7. ŠTA TREBA ZNATI PRILIKOM IZGRADNJE ŠARANSKIH RIBNJAKA Read More »

1.6. KOMERCIJALNO-RIBOLOVNI RIBNJACI-REVIRI

Sportsko ribolovni reviri su poseban vid držanja različitih vrsta riba, ali bez obzira, to je ipak sistem akvakulture. To znači da se riba gaji do određenog uzrasta i zatim individualno lovi od strane gostiju, koji su platili dozvolu, raznim vrstama ribolovnog pribora. Svaki komercijalni ribnjak ima svoja pravila ponašanja na vodi. Na nekim revirima je …

1.6. KOMERCIJALNO-RIBOLOVNI RIBNJACI-REVIRI Read More »

1.4. MINI ŠARANSKI RIBNJACI

Mali ili mini ribnjaci kao objekti za gajenje riba, su vrlo česti kako u kontinentalnom delu Evrope, tako i na našim prostorima. Međutim, nisu svi mini ribnjaci pravilno projektovani i izgrađeni, da bi imali odlike agro-hidrograđevinskog objekta. Većina mini ribnjaka su iskopine u zemlji, raznih veličina i dubina, bez osnovnih elemanata kao što su regulisani …

1.4. MINI ŠARANSKI RIBNJACI Read More »

1.3. INTENZIVNI ŠARANSKI RIBNJACI

Sama reč intenzivan znači jako, žestoko, pojačano. U ribarstvu intenzivna proizvodnja u suštini znači proizvodnju ribe u velikoj gustini po jedinici površine ili zapremini vode. U šaranskoj proizvodnji na našem području, to znači da svaka proizvodnja od preko 4-5 t konzumne ribe po ha proizvodne površine ribnjaka predstavlja intenzivnu proizvodnju. Gornja granica se kreće do …

1.3. INTENZIVNI ŠARANSKI RIBNJACI Read More »

1.2. POLUINTENZIVNI ŠARANSKI RIBNJACI

Poluintenzivni uzgoj ribe je najčešći vid šaranske proizvodnje na našim prostorima i u regionu. Koncepcija gajenja se zasniva na iskorišćenju prirodne biomase ribnjačkog jezera (proteinska komponenta) i dodavanjem dopunske hrane – razne žitarice (ugljenohidratna, energetska komponenta). Postavlja se pitanje zašto je ovaj tip proizvodnje tako raširen. Pre svega postoji dugogodišnje, generacijsko iskustvo i tradicija proizvodnje, …

1.2. POLUINTENZIVNI ŠARANSKI RIBNJACI Read More »

1.1. EKSTENZIVNI ŠARANSKI RIBNJACI

Prvi način kontrolisanog gajenja ribe jeste ekstenzivan uzgoj. Sama reč ekstenzivan znači razređeno, razvučeno i ima suprotno značenje od intenzivno. U suštini ekstenzivno gajenje predstavlja gajenje male količine ribe na velikoj proizvodnoj površini. Međutim i pored retkog nasada i niske proizvodnje, sprovode se sve agrotehnološke mere u procesu proizvodnje ribe. Pre svega, pomenuti ribnjak mora …

1.1. EKSTENZIVNI ŠARANSKI RIBNJACI Read More »